HAPPY BIRTHDAY FROM THE GRRRLS

HAPPY BIRTHDAY FROM THE GRRRLS

HAPPY BIRTHDAY FROM THE GRRLS!

5X7 CARD. READS "HAPPY BIRTHDAY" INSIDE.
Ref:
Date:
Location:
Photographer:

HAPPY BIRTHDAY FROM THE GRRRLS

HAPPY BIRTHDAY FROM THE GRRRLS
HAPPY BIRTHDAY FROM THE GRRLS!

5X7 CARD. READS "HAPPY BIRTHDAY" INSIDE.
Ref:
Date:
Location:
Photographer: